Co dělat, když vás zastaví sopečný popel

Na co má klient nárok v případě zrušení či zpoždění zájezdu při zásahu “vyšší moci” ? Přínášíme vám rady!

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur sestavila přehled, toho,  jak se chovat v různých situacích způsobených výbuchem islanské sopky.

Přehled vychází z výkladu práv cestujících Evroské asociace cestovních kanceláří ( ECTAA) se sídlem v Bruselu, která je připomínkovým místem k veškeré legislativě cestovního ruchu projednávané v Evropské unii.

V posledních dnech se totiž například objevují rozporuplná vyjádření ohledně toho, zda-li má klient CK v zahraničí nárok na zaplacení ubytování a stravy, pakliže zájezd nemůže odletět v termínu zpět do ČR.   

Výbuch sopky na snímku z vesmíru (Foto: NASA)

V případě mimořádné události jako byl výbuch islandské sopky platí následující. 

                       
1) Klienti cestovních kanceláří:

Zde se jedná o ustanovaní na základě Směrnice EU o zájezdech č.314/90, ze které vycházejí národní zákony regulující činnost cestovních kanceláří.
Směrnice zahrnuje ustanovení pro případ významné změny cestovní smlouvy v době před nebo po odjezdu zájezdu :
a) v případě, že zájezd ještě nezačal:
Organizátor zájezdu je povinen informovat klienta o tom, že se let neuskuteční.
Organizátor je povinen nabídnout klientovi uskutečnění zájezdu v jiném alternativním termínu ve srovnatelné kvalitě.
Klient má v případě, že neakceptuje změnu cestovní smlouvy, nárok na vrácení zaplacené částky.
V tomto případě, kdy se jedná o neuskutečnění zájezdu z důvodu „vyšší moci“, nemá klient nárok na žádné další kompenzace.
 

b) v případě, že zájezd již začal:
Organizátor by měl s maximálním úsilím zajistit vhodná alternativní řešení tak, aby zájezd mohl pokračovat.
Pokud toto není možné nebo klient alternativní řešení odmítá, organizátor by měl poskytnout klientovi ekvivalentní dopravu zpět do místa odjezdu nebo do jiného místa, se kterým klient souhlasí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah „vyšší moci“, tedy neodvratitelnou událost, které nemohla cestovní kancelář zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, klient nemá v tomto případě nárok na žádné další
kompenzace.
Organizátor je však povinen poskytnout klientovi rychlou pomoc i v případě, kdy náležitosti cestovní smlouvy nelze vykonat z důvodů „vyšší moci“.
V případě nežádoucího prodloužení pobytu v zahraničí z důvodu „vyšší moci“ cestovní kancelář není povinna hradit zvýšené náklady s tím spojené.

2) klienti leteckých společností

Jedná se o Nařízení o právech cestujících v letecké přepravě č.261/2004, kterým se stanovují společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.
Evropská komise ve svém tiskovém prohlášení sdělila, že práva cestujících, vyplývající z tohoto nařízení, jsou aplikována i za těchto velmi mimořádných okolností.
Letecká společnost má povinnost poskytnout svým cestujícím:
* informace (o jejich právech; o aktuálním vývoji situace; o délce zpoždění a o zrušení letů)
* asistenci (občerstvení a stravu v rozsahu přiměřeném čekací době; hotelové ubytování v případě přesměrování, kdy pobyt na 1 nebo více nocí se stává nezbytným nebo se nezbytným stává pobyt delší než zamýšlený cestujícím; dopravu mezi letištěm a místem ubytování v případě přesměrování; 2 telefonické hovory či faxové/e-mailové zprávy zdarma)
* refundaci letenky nebo přesměrování cestujícího
Právo na refundaci nebo přesměrování zahrnuje:
* vrácení uhrazené částky za tu část letu, která nebyla využita
* vrácení uhrazené částky za již uskutečněnou část letu, pokud let nebyl uskutečněn v plném rozsahu, a zpáteční let do prvního místa odletu
* přesměrování cestujícího za srovnatelných dopravních podmínek do cílové destinace v nejbližším možném termínu nebo v termínu pozdějším, který bude cestujícímu vyhovovat (letecká společnost nemůže požadovat extra platbu, pokud přesměruje cestujícího do vyšší knihovací třídy, než kterou si zakoupil; pokud letecká společnost přesměruje cestujícího do nižší knihovací třídy, než kterou si zakoupil, musí proplatit cestujícímu rozdíl v ceně letenky v závislosti na délce letu). Za těchto mimořádných okolností nemají cestující nárok na žádné další finanční kompenzace, které by vyplývaly z titulu zpoždění či zrušení letu.
Toto nařízení se vztahuje na všechny cestující s odletem z letiště umístěného v EU, ať je let provozován leteckou společností usazenou či neusazenou v EU, a na cestující, kteří odlétají z letiště umístěného mimo EU na letiště v EU, pokud je let provozován leteckou společností usazenou v EU.
Nařízení se nevztahuje na cestující, kteří odlétají z letiště umístěného mimo EU na letiště v EU, pokud je let provozován leteckou společností neusazenou v EU (případná asistence se řídí lokálními právními předpisy).

Zdroj: Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Mohlo by vás zajímat