Český ráj Zdroj: Shutterstock

6+6 českých geoparků

První český geopark byl vyhlášen před deseti lety. Od té doby přibylo pět dalších a šest se na své vyhlášení chystá. Projděte si muzeum vývoje Země pod širým nebem.

Český ráj Zdroj: Shutterstock
Český ráj Zdroj: Shutterstock

Geopark je území, kde si můžete prohlédnout dějiny vývoje naší Země i země přímo v terénu. Mohlo by to být v podstatě jakékoli území, ale v případě geoparků jsou různě staré geologické vrstvy řízením minulého vývoje poskládány vedle sebe na poměrně malém území. Na rozdíl od chráněných krajinných oblastí a rezervací zde nenajdete žádné ploty nebo zákazy vstupu, naopak jste zváni k tomu, abyste si geologické jevy, útvary a pozůstatky pradávných procesů prohlédli pěkně zblízka, případně i ohmatali. A není to jen o geologii – v geoparcích najdete i spoustu přírodních krás a památek na dávné i mladší lidské osídlení a výrobní činnost, protože právě geologická pestrost dávala lidem možnost těžby nejrůznějších kovů, minerálů nebo uhlí.

1. Český ráj

Nejstarší chráněná krajinná oblast v Česku získala v roce 2005 – v době 50. výročí svého vyhlášení – status Geopark UNESCO. Oblast zaujímající cca 700 km2 prožila za posledních půl miliardy let radikální proměny. Byla zde opakovaně dna moří či jezer i souše, kde se usazovaly písky a štěrky. Později zde následkem zdvihů a poklesů gigantických bloků zemské kůry docházelo k vrásnění hornin a k sopečné činnosti, kdy se rozlámaly pískovcové desky a rozžhavené magma ztuhlo pod povrchem do kuželů a kup. Vznikla tak současná rozmanitá tvář Českého ráje, která je ‚živou‘ geologickou učebnicí a ukázkou toho, jak příroda a lidská činnost ovlivňují vývoj krajiny

2. Egeria

Součást širšího území, přeshraničního česko- -bavorského geoparku. Ten byl stejně jako Český ráj vyhlášen před deseti lety. Pokrývá území cca 2,5 tisíce km2 a jeho geologickou dominantou je tzv. oherský rift – propadlina, která patří ke geologicky nejaktivnějším oblastem Českého masivu. Najdete zde takřka vedle sebe rozmanité horniny od žuly a ruly přes sopečné a usazené horniny až po vzácné relikty zemského pláště. Geologickou jedinečnost a pestrost dokládají místní ložiska hnědého uhlí, keramických jílů, rud a drahých kovů a dalších vzácných nerostů, stejně jako zvláštní skalní útvary a mnohé minerální prameny.

 3. GeoLoci

Před třemi lety se česko-bavorský geopark rozrostl o území kolem západočeských měst Stříbro a Planá, spolu s okolím nejmenší české lázeňské obce Konstantinovy Lázně a severní částí Českého lesa. Geologicky, přírodně i historicky jedinečná krajina stranou masovějšího zájmu turistů a návštěvníků je dodnes zřetelně poznamenána dolováním rud a zlata a lámáním žuly. Zároveň je stále jakoby ‚prázdná‘ po vyhnání původních obyvatel po druhé světové válce, následkem čehož zůstala na mnoha místech nenarušená a čistá.

4. Železné hory

Východočeský geopark, jehož převážná část leží v Pardubickém kraji a zasahuje do severní části Vysočiny, má rozlohu téměř 800 km2 a je jakousi geologickou skládankou. Na relativně malém území je možné spatřit ‚vedle sebe‘ vývojově různě staré geologické jevy, které zde vznikly za období předchozích 600 milionů let. V rámci celé naší republiky byste museli k jejich spatření a srovnání najezdit tisíce kilometrů a strávit na cestách dlouhé týdny, zde vám k zevrubnému ‚průzkumu‘ postačí jen asi tři dny. Zvláště pokud jako dopravní prostředek použijete kolo, pro které je tento park se svými geovědními cyklotrasami jako stvořený. Ani pěší nepřijdou zkrátka, neboť celá oblast je protkána hustou a přehledně značenou sítí turistických tras.

5. Kraj Blanických rytířů

Užší oblast rozkládající se kolem zalesněného dvouvrší Velkého a Malého Blaníku nabízí kromě svého historického významu i přírodní a geologické zajímavosti. Tvoří ji z velké části tzv. moldanubikum, geologická jednotka Českého masivu, jejíž nejstarší vrstvy se datují do období vzniku Země a dosahují stáří až 4 miliard let. Je to jakési okno do geologických prazákladů střední Evropy. Místní krajinu však utvářely i mnohé následné geologické změny – bylo zde dno mělkého moře, docházelo k sopečné činnosti i vrásnění, po dlouhou dobu se zde rozkládala poušť, po ní naopak vlhký tropický prales a nakonec v dobách meziledových došlo ke zvětrávání hornin, obnažování různě starých vrstev a vzniku krasových jevů. Pestrý geotop je základem krajiny, která si uchovala svébytný ráz – jak přírodní, tak i architektonický

 6. Podbeskydí

Další geologicky velmi rozmanité území a spolu s předchozím zároveň nejčerstvější (od června 2014 šestý) přírůstek do rodiny českých geoparků. Rozkládá se na ploše 530 km2 v centrální oblasti Podbeskydské pahorkatiny, na severozápadním okraji složeném převážně z jurských a křídových usazenin, tedy z období druhohor před 200 až 60 miliony let. I zde bylo kdysi moře; jeho pradávnou přítomnost dokládají trosky korálových útesů a stopy podmořských sesuvů. Později krajinu přetvořila sopečná činnost a kontinentální ledovec, který do těchto oblastí nejprve ‚narostl‘ a později zase ustoupil. S pozůstatky těchto ‚geologických dramat‘ se zde můžete setkat na každém kroku.

Geoparkoví kandidáti

7. Ralsko

Malý a svým způsobem specifický geopark, který se nachází v podstatě na území jediné (stejnojmenné) obce. Oblast je jedinečná svým mixem přírodní a kulturní krajiny – tvoří ji souvislý lesní porost s geologickými útvary různého stáří i složení. Za návštěvu jistě stojí například pískovcová skalní města (Hradčanské stěny) v západní části geoparku nebo vápenité pískovce vzniklé usazením schránek mořských živočichů na východě v údolí Mohelky. Oblast je na jednu stranu unikátní díky minimálním zásahům lidské činnosti, ale nebylo tomu tak v historii vždy – proto zde najdete různé stavby zahloubené do pískovcových skal, pozůstatky zaniklých vsí a stopy po těžbě a zhutňování železa získávaného z rudonosných žil, které díky erozní činnosti vystupují na povrch. Přestože terén se může jevit jako členitý, je většinou velmi snadno dostupný i pro rodiny s kočárky nebo hendikepované turisty.

8. Broumovsko

Chráněná krajinná oblast Broumovsko je domovem ikonických skalních měst u Adršpachu, proslavila se i pískovcovými sloupy u České Metuje nebo prazvláštní krajinou měděných odkališť u Jívky. Geotopy různého stáří a složení zahrnují pozůstatky hlubokých močálů z konce prvohor, v lomu u Rožmitálu je odkryt červenavý vulkanický kámen, ale hlavně se zde budete setkávat s pískovci, které vznikly ukládáním na dně druhohorního moře. Geopark je zatím ve stadiu příprav, ale již dnes se můžete projít po naučných ‚geostezkách‘ a v Polici nad Metují či ve Vižňově najdete i speciální ‚geokoutky‘ se zajímavými expozicemi.

9. Geopark Joachima Barranda

Navrhovaný geopark pojmenovaný po francouzském inženýru Barrandovi, který tuto geologicky jedinečnou oblast v okolí Prahy jako první systematicky zkoumal z geologického a paleontologického pohledu. Symbolem tohoto parku paradoxně není slavný trilobit, jak by se dalo očekávat, ale vyhynulý mlž srdcovka česká. Přízvisko česká, tedy „bohemica“ jí při objevení v roce 1881 dal právě Barrande. Geopark bude zahrnovat i stávající chráněná území jako Český kras nebo Křivoklátsko. Vedle rozmanitého terénu a přírody a geologických expozic pod širým nebem je zde množství muzeí, přístupných jeskyní, důlních skanzenů a dalších kulturně- -geologických památek světového významu.

10. Vysočina

Ve srovnání s ostatními poměrně malý geopark, který bude zaujímat rozlohu asi 50 km2 v oblasti Javořické vrchoviny, severozápadně od historického města Telč. Je zde řada geologicky zajímavých a unikátních míst. K těm čistě přírodním patří kamenné moře u zříceniny hradu Štamberk nebo izolované žulové ložisko Míchova skála; mezi ty pozměněné lidskou činností patří mnohé zdejší dnes již opuštěné lomy, z nichž asi nejznámější je ten u Mrákotína. Pro návštěvníky se buduje i speciální geostezka s dřevěnou rozhlednou.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

11. Jeseníky

Geologicky cenná oblast pokrývá v podstatě celé Jeseníky i jejich okolí a dělí se na sedm hlavních podoblastí – Hanušovickou vrchovinu, Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník, Králický Sněžník, Rychlebské hory, Zábřežskou vrchovinu a Zlatohorskou vrchovinu. Kromě upomínek na geologické procesy a jevy od nejstaršího prvohorního období na vás čeká množství přírodních a kulturních památek, stejně jako míst pro turistické a jiné volnočasové aktivity. Kratší výlety nebo dlouhodobější pobyty vám jistě zpříjemní fungující síť služeb včetně mnohých informačních center.

12. Krkonoše

Poslední kandidát na další český geopark zahrnuje území Krkonoš a jejich bližšího podhůří na české i polské straně. Toto pohoří je unikátní nejen z geologického hlediska svou polohou a členitostí, ale také výskytem unikátních biologických druhů a v neposlední řadě také svou snadnou dostupností a ‚prostupností‘ díky síti (cyklo)turistických tras. Cílem geoparku je upozornit návštěvníky na méně obvyklé památky, útvary a jevy a seznámit je s historií a způsobem jejich vzniku.

Více informací o geoparcích najdete zde.

Radek Kovanda

Mohlo by vás zajímat